ដូចយើង​បានដឹងថា moonOS ជាប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការណ៍​នៃខ្សែ​ស្រលាយ Linux ។ moonOS ជាប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការណ៍ដែល​មាន ធឹម ច៍ន្ធឬទ្ថី ជាស្ថាប​និក​ដែល​ជាកូនខ្មែរដំបូងគេបង្អស់​ដែល​បានធ្វើវាឡើង ហើយ​ moonOS មកដល់ពេលនេះ​មាន ៤ ជំនាន់ហើយ ជំនាន់ចុងក្រោយ​គឺ moonOS 4 Neak ហើយ​ខាង​មុនឆាប់នេះ​ ធឹម ច័ន្ធឬទ្ធី និងចេញ moonOS 5 ។ ខាងក្រោមនេះជារូបផ្ទៃខាងក្រោយ​របស់ moonOS 4 ហើយអ្នកក៏អាច​ទាញ​យក​ទៅដាក់លើកុំព្យូទ័រអ្នកដែរ ៖ ទាញយករូបភាពទាំងអស់ ទីនេះ moonOS 4Wallpaper