កន្លង​មក​​អ្នកបានអាន​របៀប​ក្នុងការធ្វើ​អោយ Boot Window ឬក៏​ Linux តាម Flash បានពីរ​បីរបៀបដែរ តែលើក​នេះខ្ញុំ​មិនបង្ហាញ អំពីកម្មវីធី ២០​ផ្សេងគ្នា​ដើម្បី អោយ Windows ឬ Linux ដំណើរការតាម Flash ៖ 1. WinToFlash : នេះជាកម្មវីធី​ងាយស្រួលមួយសម្រាប់ធ្វើអោយ Windows boot តាម Flash បាន។ នេះជាកម្មវិធី​ងាយ​មួយ​សម្រាប់​ការដំឡើង នេះជាកម្មវិធី​អាច​ធ្វើអោយ  windows xp/2003 , winPE XP/2003 , Windows vista/Server 2008/7/8 អាច Boot តាម USB Flash បាន។ 2 – កម្មវិធី Windows 7 USB/DVD download tool : កម្មវិធីនេះ​យើងបាន​បង្ហាញរួមម្ដងទៅហើយ​វាមានមុខ​ងាយ​អោយ Windows boot តាម Flash ដែរ។ កម្មវិធី​នេះត្រូវបានបង្កើត​ដោយក្រុម​ហ៊ុន Microsoft សម្រាប់