អ្នកតែងតែប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រច្រើនម៉ោង ធ្វើអោយអ្នកស្រវាំងភ្នែក និងប្រឈបមុខ និងបញ្ហាផ្សេង។ ធម្មតា Screen របស់កុំព្យូទ័អ្នកមានទំហំល្មម ដែលអាចមើលបាន ប៉ន្ដែបើសិនមើលយូរៗទៅវាអាចមានបញ្ហាភ្នែកដែរ ប៉ន្ដែក្នុង Windows 7 យើងអាច ជាអ្នកចង់ពង្រីក Screen ដោយ Magnifier ផងដែរ វាអាច​ធ្វើអោយយើងងាយស្រួលក្នុងការមើល screen៖ ដោយចូលតាមខាងក្រោម៖ Start > All Programs > Accessories > Ease Of Access > Magnifier ឬក៏អាចូលតាម Start Search ហើយវាយពាក្យ Magnifier លក្ខណប្រើប្រាស់៖ Full-screen mode មានន័យថាពង្រីកពេញ Screen នៃផ្នែកណាមួយពេញអេក្រង(Ctrl+Alt+F) Lens mode មានន័យថាពង្រីក Screen នៃផ្នែកណាមួយ បានជារាងចតុកោណកែងមិនពេញ Screen (Ctrl+Alt+L) Docked mode មានន័យថាពង្រីកដោយចែក