ប្រសិន​បើ​យើង​មើល​សណ្ឋាន​ពុម្ព​អក្សរ Khmer OS Muol Pali និង​ពុម្ព​អក្សរ Khmer Rotanaktraiy គឺ​វា​ស្រដៀង​គ្នា។ តែ​បើ​សង្កេត​ឲ្យ​យូរ គឺ​យើង​ឃើញ​ថា​ពុម្ព​អក្សរ Khmer Rotanaktraiy ស្អាត​ជាង ដោយ​សារ​តែ​គាត់​បាន​ធ្វើ​ជា​លក្ខណៈ​អក្សរ​សិល្បៈ ដែល​មាន​សណ្ឋាន​ក្រាស ស្ដើង មើល​ទៅ​ស្អាត​មែន។ តែ​របស់​លោក​ពូ ដាញ់ ហុង គឺ Khmer OS Muol Pali មាន​សណ្ឋាន​កម្រាស់ ស្មើៗ​គ្នា មើល​ទៅ​ដូច​ជា​ត្រង់ៗ។ ចុះ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា គិត​ដូច​ម្ដេច​ដែរ? ទាញ​យក