ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រ​របស់អ្នកធ្វើការ downloading updates ជាពេលវេលាមួយ​ ដែលធ្វើអោយដំនើរការ មិនសូវស្រួល។ ការ updates ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ Internet Explorer 8 បានធ្វើអោយអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន បានធុញថប់  និងម៉ួមៅជាខ្លាំង នៅពេលកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេយឺតខណៈពេល ទាញយកការ​អាប់​ដេត។ ដូចនេះហើយយើង​សូម​បង្ហាញ​ពីការបិទ updates របស់ IE8 ៖ ចុច “Start” នៅក្នុង search box វាយពាក្យ  “services.msc” ។ ឬក៏ចូលតាម Start –>Run Key (Start+R) រួចវាយពាក្យ “services.msc” ហើយចុច “OK.” សូមចុចលើ “Windows Update.” ដែលនៅខាងស្ដាំដៃ បើសិន Windows XP សូមចុច “Automatic Updates” ៖ សូមចុច “Stop” វានិងបង្ហាញសារមួយសូមចុច “OK” សម្រាប់បិទ