សំរាប់⁣មិត្ត និង គ្រួសារ, ទំនាក់ទំនង⁣ចំងាយ⁣ឆ្ងាយ, រឺ គ្រាន់តែកំសាន្ត, FaceTime សំរាប់⁣iPad⁣គឺនៅទីនេះ។ ជា⁣មួយ⁣ការ⁣ប៉ះ, អ្នក⁣អាច⁣បង្កើត video call⁣ ពី⁣ iPad 2 របស់⁣អ្នក⁣ទៅកាន់ iPad 2, iPhone 4, iPod touch ថ្មី រឺ Mac⁣ របស់⁣អ្នក⁣ដ័ទៃ⁣ទៀត⁣លើ Wi-Fi។ និង⁣ធ្វើ⁣ជា⁣មនុស្ស⁣នៅ⁣ទីនោះ ⁣ទោះបីជាអ្នក⁣មិន⁣បាន⁣ទៅ⁣ដល់។