នេះ​គឺ​ជា​មធ្យោបាយ​ដ៏​ល្អ​មួយ នៅ​ពេល​បើក​គេហទំព័រ​ដែល​ផ្ទុក​ទៅ​ដោយ​ឯកសារ Flash ជា​ច្រើន។ ការ​រារាំង​នេះ គឺ​ចង់​សម្ដៅ​ទៅ​លើ​ការ​មិន​បង្ហាញ​នូវ​ឯកសារ​ទាំង​នោះ លុះ​ត្រាតែ​យើង​ចុច​លើ​វា​ទើប​វា​បង្ហាញ។ ដូច្នេះ​ដើម្បី​ជ្រាប​កាន់​តែ​ច្បាស់ និង ចង់​ប្រើ​មធ្យោបាយ​នេះ សូម​អនុវត្តិ​តាម​ការ​ណែនាំ​ខាង​ក្រោម​នេះ៖ ១. ជា​ដំបូង​សូម​បើក​កម្មវិធី Google Chrome ២. បន្ទាប់​មក​សូម​វាយ about:flags ទៅ​ក្នុង​របារ​អាសយដ្ឋាន ៣. សូម​រក​មើល​នូវ​ពាក្យ Click to play ហើយ​ចុច​បើក​ដំណើរ​ការ (Enable) វា ៤. បន្ទាប់​មក​សូម​ចាប់​ផ្ដើម​កម្មវិធី​ឡើង​វិញ ដោយ​រំកិល​ទៅ​បាត​ក្រោម​នៃ​ទំព័រ about:flags នឹង​ឃើញ​ប៊ូតុង​មួយ ដើម្បី​ចុច​ចាប់​ផ្ដើម​ឡើង​វិញ ៥. បន្ទាប់​មកពី​ចាប់​ផ្ដើម​ឡើង​វិញ​ហើយ សូម​ចូល Tools -> Options ឬ អាច​វាយ chrome://settings នៅ​ក្នុង​របារ​អាសយដ្ឋាន ហើយ​ចុច​លើ ​Under the Hood ៦. ចុច​លើ​ប៊ូតុង Content settings… បន្ទាប់​មក​រក​មើល​ពាក្យ Click to play