ពុម្ព​អក្សរ «ជ្រុង​ធំ»

ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​សុំ​នាំ​មក​ជូន​នូវ​ពុម្ព​អក្សរ​មួយ​មាន​ឈ្មោះ​ថា «ជ្រុងធំ» ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ផ្អែក​លើ​ពុម្ព​អក្សរ «គូលែន» ដូច្នេះ​ហើយ​ផ្នែក​មួយ​ចំនួន​នៃ​អក្សរ​នេះ​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ដូច​ទៅ​នឹង​អក្សរ «គូលែន» តែ​អក្សរ​មួយ​នេះ​ជា​លក្ខណៈ​ជ្រុងៗ​វិញ ផ្ទុយ​ពី​អក្សរ «គូលែន» មាន​ជ្រុង​ខ្លះ កោង​ខ្លះ។

ទាញ​យក

chrung-thom