បង្កើត​ម៉ឺនុយ​ធ្លាក់​ដោយ​ប្រើ CSS3

ការ​បង្កើត​ម៉ឺនុយ​ធ្លាក់ (Dropdown Menu) អាច​ធ្វើ​បាន​តាម​វិធី​ផ្សេងៗ​ពី​គ្នា​ដូច​ជា​ការ​ប្រើ និង 3 ជាដើម។ នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​នេះ​មាន​រយៈ​ពេល៤០នាទី ដែល​រៀប​ចំ​ដោយ Christian មកពី 1stwebdesigner ដោយ​មាន​លម្អិត​ទៅ​លើ​ចំណុច​និមួយៗ។ សម្រាប់​អ្នក​ចង់​ចេះ ឬ​ក៏​ទើប​ចាប់​ផ្ដើម​រៀន​បង្កើត​វែបសាយ អ្នក​អាច​វីដេអូ​នេះ​ទុក​ជា​មេ​រៀន​បាន។