បង្កើត​រូបភាព​ស្លាយ 3D ជាមួយ Slicebox

ជា​ទូទៅ​ដើម្បី​ឲ្យ​គេហទំព័រ​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ អ្នក​រចនា​និង​អ្នក​ស្ថាបនា​តែង​តែ​ព្យាយាម​គិត​យ៉ាង​ច្រើន ជា​ពិសេស​គឺ​ពណ៌ ប្លង់​គេហទំព័រ ខ្នាត​និង​វត្ថុ​បន្ថែម​ផ្សេងៗ​ទៀត។ ហើយ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ Image Slider មាន​ភាព​ពេញ​និយម​ច្រើន​ដែរ ដោយ​គេ​ប្រើ​វាសម្រាប់​ទំព័រ​ដំបូង​នៃ​គេហទំព័រ​ឬ​ក៏​នៅ​ខាង​ក្បាល​ទំព័រ។ មាន Image Slider ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​កើត​ឡើង តែ​នៅ​ពេល​នេះ​ខ្ញុំ​សុំ​ជូន​នូវ Image Slider មួយ​ដែល​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​ជា​ខ្លាំង ដោយ​វា​មាន​រចនា​ជា 3D (3 + ) និង​មាន​ច្រើន​ម៉ូដ។

មើល​គំរូ | អត្ថបទ​ដើម​និង​ទាញ​យក | គម្រោង​នេះ​នៅ​ក្នុង Github