​ស្បែក​ស្អាតៗ​សម្រាប់ ubuntu 12.04

ខាងក្រោមនេះជាស្បែកស្អាតសម្រាប់ ដែរមានរូបរាងស្អាតគូរអោយចាប់អរម្មណ៍។ តោះយើងទាញយកសាកល្បងប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នា៖

1. Zukitwo

ទាញយក៖  Zukitwo Theme

2. MediterraneanNight

ទាញយក៖ Download

3. Gray Day

ទាញយក៖ Gray Day Theme

4. Adwaita Cupertino

ទាញយក៖ Adwaita Cupertino

5. Elegant Brit

ទាញយក៖ Download

[sudobits]