មាន​អ្វី​ប្លែក​ទៀត​ហើយ​នៅ​ក្នុង Google Maps?

កាល​ពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ ទើប​តែ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​នូវ​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​របស់​ខ្លួន​គឺ MapsGL តែ​នៅ​ពេល​នេះ Google បញ្ចេញ​របស់​ប្លែក​មក​ទៀត​ហើយ ពិត​ជា​ចម្លែក​និង​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពីមុន​មក។

8-bit Quest Maps ជា​បច្ចេកវិទ្យា​ផែន​ទី​ថ្មី​មួយ​ទៀត​ដែល​ទើប​នឹង​ដាក់​ក្នុង​ស្ថានភាព​សាក​ល្បង​នៅ​ឡើយ។ ហើយ​អ្នក​អាច​មើល​វា​បាន​នៅ​លើ​គណិតូបករណ៍​មាន​សណ្ឋាន 8-bit (ឥឡូវ​នៅ​មាន​អ្នក​ប្រើ 8-bit ដែរ​ទៀត​ទេ?) ។

  • មើល​សណ្ឋាន​ដី​ក្នុង​បែប 8-bit
  • ក្លាយ​ជា​វីរបុរស ដើរ​រុករក​ពិភព​លោក
  • ស្វែង​រក​បិសាច​អាថ៌កំបាំង

http://maps.google/com