រចនា​អក្សរ 3D ជាមួយ CSS3

នេះ​កាន់​តែ​ពិសេស​ថែម​ទៀត​ហើយ ដែល​យើង​អាច​រចនា​អក្សរ​ឲ្យ​ទៅ​ជា​លក្ខណៈ ដោយ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ 3។ ចង់​ដឹង​ថា​ធ្វើម្ដេច​ដែរ​ឬទេ? សូម​មើល​ទៅ​ការ​ឧទាហរណ៍ និង​កូដ​ដែល​ផ្ដល់​ជូន​នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

 

អក្សរ​លក្ខណៈ 3D

 

h1 {
 text-shadow: 0 1px 0 #ccc,
        0 2px 0 #c9c9c9,
        0 3px 0 #bbb,
        0 4px 0 #b9b9b9,
        0 5px 0 #aaa,
        0 6px 1px rgba(0,0,0,.1),
        0 0 5px rgba(0,0,0,.1),
        0 1px 3px rgba(0,0,0,.3),
        0 3px 5px rgba(0,0,0,.2),
        0 5px 10px rgba(0,0,0,.25),
        0 10px 10px rgba(0,0,0,.2),
        0 20px 20px rgba(0,0,0,.15);
}

លក្ខណៈ​បែប​នេះ​អាច​បង្ហាញ​បាន​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ​នៅ​ក្នុង​ជំនាន់​កម្មវិធី​រុករកថ្មីៗ (: , , Safari, ,…)

[Markdotto]