គន្លឹះ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ (បទ​បង្ហាញ​ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍​បើក​ទូលាយ)

អ្នក​ប្រាកដ​ជា​ដឹង​រួច​មក​ហើយ​អំពី ព្រឹត្តិការណ៍​បើកទូលាយ ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ដោយ​ក្រុម ចែក​គ្នា​និយាយ​អាយធី ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​បណ្ដាញ​សង្គម Facebok ។ ក្នុង​ថ្ងៃ​កម្មវិធី​នោះ (១៩-កុម្ភៈ-២០១២) ខ្ញុំ (ទេព សុវិចិត្រ) ក៏​បាន​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​មួយ​ស្ដី​អំពី គន្លឹះ​ធ្វើ​ ផង​ដែរ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​បទ​បង្ហាញ​របស់​ខ្ញុំ ដែល​យក​ទៅ​បង្ហាញ​នៅ​ថ្ងៃ​នោះ។ ឯកសារ​បទ​បង្ហាញ​នេះ ពុំ​មាន​ការ​ពន្យល់​ច្រើន​ទេ ដោយ​គ្រាន់​តែ​បង្ហាញ​ពី​ចំណុច​តាម​ផ្នែក​និមួយៗ​ប៉ុណ្ណោះ។