រូប​ព័ត៌មាន៖ ការ​ពិត​មួយ​ចំនួន​របស់ WordPress

ជា​កម្មវិធី​វែប (Web Software) មួយ​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​អត្ថបទ គេហទំព័រ ។ល។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​មាន​គេហទំព័រ​ប្រហែល​ជា​ជិត ៧០លាន​គេហទំព័រ ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់ (មាន​ប្រហែល​ពាក់​កណ្ដាល​ប្រើ .com និង​ពាក់​កណ្ដាល​ទៀត​ប្រើ .org) ។ ដើម្បី​ឲ្យ​ដឹង​លម្អិត​ថែម​ទៀត​នោះ សូម​ពិនិត្យ​មើល​រូប​ព័ត៌មាន និង​វីដេអូ ដែល​មាន​នៅ ខាង​ក្រោម​នេះ។