បាន​កែ​សម្រួល​អក្សរ «មិត្ត​សាលាបាលី» ឲ្យ​ប្រើ​បាន​ជាមួយ MS Office 2010

ដោយ​កាល​ពី​កំណែ​មុន​នោះ​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ MS Office 2010 ទើប​ខ្ញុំ​បាន​កែ​សម្រួល​វា​ឲ្យ​ប្រើ​បាន​ស្រួល​វិញ។ (សូម​ពិនិត្យ​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម)

 

ប្រសិន​បើអ្នក​ជួប​ប្រទះ​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​ទៀត សូម​មេត្តា​ទាក់​ទង​មកខ្ញុំ​ដើម្បី​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បាន​កែ​សម្រួល​ចំណុច​ខ្វះខាត​នោះ។ អរគុណ!

ទាញ​យក​ពុម្ព​អក្សរ «មិត្ត​សាលាបាលី» កំណែ​ថ្មី ២.០