កម្មវិធី Facebook Messenger សម្រាប់ Windows

កម្មវិធី Messenger ត្រូវ​បានចេញ​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​រួច​ទៅ​ហើយ នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ iOS និង Android ។ ហើយ​នៅ​ពេល​នេះ​អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​វា​បាន​នៅ​លើ ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ ដែរ។ កម្មវិធី​នេះ​មិន​មែន​មាន​មុខ​ងារ​ត្រឹម​តែ​ផ្ដល់​ការ​ជជែក​កម្សាន្ត​ជាមួយ​មិត្តភក្ដី ដោយ​មិន​បើក​គេហទំព័រ ឡើយ​នោះ​ទេ អ្នក​ក៏​អាច​ទទួល​បាន​ដំណឹង​ភ្លាមៗ​ពី​មិត្ត​របស់​អ្នក រួមមាន​សកម្មភាព​ផ្សេងៗ ដូច​ជា​ការ​ផ្សាយ​រូប​ភាព​ថ្មី, ការ​ប្រកាស​អ្វី​មួយ​ថ្មីៗ​ជា​ដើម។

អ្នក​អាច​ទាញ​យក​កម្មវិធី Facebook Messenger បាន​នៅ​ទីនេះ។ ម្យ៉ាង​ទៀត នៅ​ពេល​ដែល​មាន​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នកម្ម​ថ្មីៗ វា​នឹង​ធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម​ឲ្យ​យើង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​តែ​ម្ដង។

(សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​អាន​ទីនេះ)