ស្ដាប់​វិទ្យុ​លើ​អ៊ីនធឺណិត​នៅលើ Ubuntu

 ជា​កម្មវិធី​កូដ​ចំហរបស់   ដែល​អាចស្ដាប់​វិទ្យុ​តាមអ៊ីនធឺណិតបាន​។ ខាង​ក្រោមនេះ​ជារូប​ខ្លះរបស់កម្មវិធី​ Radio

Tray ៖ 

វា​និង​បោះ​សារឬការ​បង្ហាញ​នៅពេល​វា​ចាប់​បានប៉ុស្តិ៍​វិទ្យុណាមួយ

អ្នកអាច​បន្ថែមប៉ុស្តិ៍ថ្មីៗទៀត​នៅក្នុង​បញ្ជី​ស្ថានីយប៉ុស្តិ៍

អ្នក​អាចបន្ថែមប៉ុស្តិ៍ដោយ​គ្រាន់តែចុចលើ  Add  បន្ទប់​មកដាក់ឈ្មោះប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនេះ ហើយ​ចម្លង URL ដាក់​ក្នុង​ប្រអប់ URL  ហើយចុច​លើក្រុម​នៃ​ប្រភេទ​ស្ដានីយ​វិទ្យុហើយ​ចុច Save

អ្នក​អាចទាញ​យក​កម្មវិធី​ចុច ទីនេះ 

[ប្រភព៖addictivetips]