បិទ​បាំង News Ticker របស់ Facebook (នៅ​ក្នុង Chrome)

News Ticker គឺ​ជា​ផ្ទាំង​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​រហ័ស​អំពី​សកម្មភាព​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម ។ តែ​សម្រាប់​អ្នក​មិន​ចូល​ចិត្ត​ផ្ទាំង​មួយ​នេះ វា​នឹង​បង្ក​ភាព​រំខាន​ដល់​ពួក​គេ។ ដូច្នេះ​ដើម្បី​បិទ​បាំង​ផ្ទាំង​ព័ត៌មាន​មួយ​នេះ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Google អ្នក​អាច​ដំឡើង​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​មានឈ្មោះ​ថា៖ Facebook News Ticker Remover

សូម​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម នៅ​ពេល​ដែល​បាន​ដំឡើង​កម្មវិធី​បន្ថែម​នោះ​ទៅ​ក្នុង រួច។

ទាញ​យក​កម្មវិធី Facebook News Ticker Remover

[រូប​ថត៖ TipsoTricks]