គន្លឹះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ Kh ដើរ​បាន​ល្អ​នៅ​លើ​កំណែ CS5 នៃ Photoshop, Illustrator និង InDesign

ពុម្ពអក្សរ ជា​ប្រភេទ​ពុម្ពអក្សរ​ Open Type ដែល​អាច​ដើរ​បាន​ក្នុង​កម្មវិធី​រចនា​មួយចំនួន​ដែល​​ស្គាល់​ប្រភេទ​អក្សរ Open Type ដូច​ជា , និង ជាដើម។ ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត​កម្មវិធី​ទាំង​បី​នេះ Photoshop, និង InDesign ក្នុង​កំណែ CS5នេះ មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​ដំណើរ​ការ​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ គ្រួសារ ។ ដូច្នេះ​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​នោះ សូមអនុវត្ត​តាម​ការ​ណែនាំ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ។

Photoshop

រូបភាព​មិន​ទាន់​កំណត់ Contextual Alternates

ចូលក្នុង​ប្រអប់ Character > Show Option > Open Type >

ជ្រើស​យក៖​

  • Standard Ligature
  • Contextual Alternates

រូបភាព​ដែល​បាន​កំណត់ Contextual Alternates ​ រួច

Illustrator CS5

ចូល​ប្រអប់ Open Type ជ្រើស​យក Contextual Alternates

InDesign CS5

ចូលក្នុង​ប្រអប់ Character > Show Option > Open Type >

ជ្រើសយក​៖

  • Contextual Alternates

បញ្ជាក់៖ ក្នុងកម្មវិធី InDesign CS5 ត្រូវកំណត់ ​Justification បន្ថែម​ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​វាយ​តាមបច្ចេកទេស​។

Ctrl+alt+shift+J > Clype Scaling Maximum 150% ទៅ 200%

ផ្ដល់​អត្ថបទ​ដោយ៖ លោក Chot Tit

កែ​សម្រួល​ដោយ៖ ទេព សុវិចិត្រ