កម្មវិធី Android៖ រៀន​បត់​យន្តហោះ​ក្រដាស

កម្មវិធី​នេះ​នឹង​បង្រៀន​អ្នក​ឲ្យ​ចេះ​អំពី​របៀប​បត់​យន្តហោះ​ក្រដាស ជាមួយនឹង​នឹង​ចលនា 3D ដែលអ្នក​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​រៀន​តាម បាន​ភ្លាមៗតាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ របស់​អ្នក។ នៅ​ក្នុង​នោះ​មាន​ប្រភេទ​យន្តហោះ​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា យន្តហោះ​ចម្បាំង​ជាដើម។ តើ​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​បត់​យន្តហោះក្រដាស​ដែរ​ឬទេ? បើ​ចូល​ចិត្ត កុំ​ភ្លេច​ទាញ​យក​កម្មវិធី​នេះ​ទៅ​បញ្ចូល​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ របស់អ្នក។ 🙂

ទាញ​យក​កម្មវិធី How to make Paper Airplane