កម្មវិធីតាម​ដាន​ស្ថិតិ​នៃការ​បើប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រអ្នក​

​​អ្នកដឹងទេ​ថាអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​ប៉ុន្មានម៉ោង​ក្នុងមួយថ្ងៃ ? ខាងក្រោមនេះ​ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់អោយអ្នក​បានដឹងនៅ​ចំនូន​ម៉ោង​នៃការ​ប្រើ​ប្រាស់ កុំព្យូទ័រអ្នក ។ នេះ​ជាស្ដិតិ មួយសម្រាប់ការតាម​ដាន​ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ អ្នកបានយ៉ាងងាយ៖

ទាញយក ទីនេះ