បន្ថែម​រូបទង់ជាតិ​ពេលប្រើខ្មែរយូនីកូដ

ជា​ធម្មតាពេល​អ្នកដំឡើងកម្មវិធី យូនីកូដខ្មែរ​ចូលទៅ​ក្នុង​ម៉ាស៊ីនអ្នក​នោះវា​និងចេញអក្សរ​កាត់ពីរគឺ KH ដំណាងអោយ ខ្មែរ​យូនីកូដ និង EN ដំណាងអោយ ភាសាអង់គ្លេស។

ដូចក្នុងរូបអ្នក​និងដឹងថា​ជាសញ្ញាបង្ហាញនៅលើ Taskbar នៅពេល​អ្នក​វាយខ្មែរយូនីកូដ និងភាសាអង់គ្លេស ។ នៅពេលនេះ​ខ្ញុំ​និង​បង្ហាញភាព​ងាយ​ស្រួល​មួយ​​ទៀត គឺមាន​រូបភាពទង់ជាតិ​បន្ថែម​នៅ​លើ Taskbar ៖

  • ទាញយកកម្មវិធី language​ Indicator
  • ដំឡើងកម្មវិធីនោះជាការស្រេច