ដំឡើង GNOME Shell សម្រាប់ Ubuntu 11.10

ដោយ​ 11.1០ បានដាក់​អោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ផ្លូវវការ​រួច​ហើយ​ដូចនេះ​យើង​ត្រូវការ​ដំឡើង កម្មវិធី​បន្ថែម​ក៏ដូចជា​ការតំណត់​ផ្សេងៗ ។ នៅ​អត្តបទមុនៗ​យើង​បានបង្ហាញរួច​ហើយ​ដែលទាក់​ទង និងការ​ដំឡើង លើ​ 11.04 ឥឡូវនេះ​យើង​និង​លើក​យក អត្ថបទមួយទៀត​ សម្រាប់​ជំនួយ​ដល់​ការដំឡើង Gnome 3 សម្រាប់ 11.10 ៖

របៀបដំឡើង ៖

បើក terminal ហើយ​វាយ​ពាក្យ​បញ្ជាដូចខាង​ក្រោម៖

sudo apt-get install gnome-shel

ខាង​ក្រោមនេះ​ជារូបរាង​របស់ Ubuntu 11.10 ក្រោយពីដំឡើង Gnome 3

[sudobits]