ស្បែក Mango ប្ដូររូបរាង Windows 7 អោយដូច Windows Phone 7 Mango

ango Skin Pack  គឺអាចអោយលោកអ្នកប្តូររូបរាងពី  7  ទៅជា បានយ៉ាងស្រោះស្អាត ខាង​ក្រោមនេះ ជារូបភាពខ្លះ៖

  • រូបភាពនៃការដំឡើង

  • រូបរាងរបស់ស្បែក Mango  ពេលដំឡើងរូច
ទាញយកទីនេះ

Download Mango Skin Pack (សម្រាប់ 64-bit )

Download Mango Skin Pack (សម្រាប់ 32-bit )

[addictivetips]