រូប​ផ្ទៃ​ក្រោយ​ថ្មី​ចំនួន ១៤ ដែល​នឹង​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង Ubuntu 11.10

ពេល​វេលា​នៃ​ការ​ផ្សាយ​ចេញ​ជា​ផ្លូវ​ការ​របស់ 11.1០ ជិត​មក​ដល់​ហើយ។ ម្យ៉ាង​វិញ​រូប​ផ្ទៃ​ក្រោយ (background image) ជា​ទូទៅ​ជា​រៀង​រាល់​កំណែ​និមួយៗ តែង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​នូវ​រូប​ថ្មីៗ​ជា​និច្ច។ ខាង​ក្រោម​គឺ​ជា​កញ្ចប់​រូប​ផ្ទៃ​ក្រោយ​ថ្មីៗ ដែល​នឹង​ត្រៀម​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង ។ អ្នក​ក៏​អាច​ទាញ​យក​ទៅ​ប្រើ​បាន​ដោយ​ឥត​គិត​ប្រាក់​ផង​ដែរ។

ទាញ​យក​កញ្ចប់​រូប​ផ្ទៃ​ក្រោយ​របស់ Ubuntu 11.10

[ប្រភព​ព័ត៌មាន៖ OMG! Ubuntu]