ដាក់​ផ្ទាំង​រូប​រាប់​ថ្ងៃ​ថយ​ក្រោយ​សម្រាប់ Ubuntu 11.10 ទៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​អ្នក

ជាទូទៅ​សម្រាប់​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​កំណែ​និមួយៗ​នៃ ត្រូវ​បាន​គេ​បង្កើត​ជា​ផ្ទាំង​រូប​រាប់​ថ្ងៃ​ថយ​ក្រោយ។ ហើយ​រូប​ទាំង​នោះ​ទៀត​សោត ពេល​ខ្លះ​ក៏​មាន​ជា​ការ​ប្រលង​ប្រជែង ហើយ​ពេល​ខ្លះ​អ្នក​ដែល​ជា​ប្រិយ​មិត្ត​របស់ បាន​បង្កើត​រូបទាំង​នោះ​ឡើង។ សម្រាប់ 11.10 នេះ​ក៏​មាន​ប្រិយ​មិត្ត​ម្នាក់​ជា​ជនជាតិ​អាល្លឺម៉ង់ បាន​បង្កើត​រូប​ទាំង​នេះ​ឡើង។ ក្នុង​នោះ​មាន​ប្រភេទ​រូប​ចំនួន ៥ ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​រើស​បាន។

Ubuntu 11.10 days to go Ubuntu 11.10 days to go Ubuntu 11.10 days to go

Ubuntu 11.10 days to go

Ubuntu 11.10 days to go

បើ​អ្នកពេញចិត្ត​ផ្ទាំង​រូប​ណា​មួយ​នោះ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ http://picomol.de/2011/03/11/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot-countdown/ ដើម្បី​យក​កូដ​នោះ​ទៅ​ដាក់​ក្នុង​ប្លក់​របស់​អ្នក!