រូបក្រាហ្វិក៖ Facebook & Google Plus

ជាបណ្ដាញសង្គមមួយដែល​មានការពេញនិយម​យ៉ាង​ខ្លាំងពីសំណាក់​ពីអ្នក​ប្រើប្រាស់។ ថ្មីៗនេះ​ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម មួយនេះ​​បាន​អភិវឌ្ឍ​យ៉ាងច្រើន ​តែ ស្រដៀង ​ទៅ​និង​រូប​រាង​របស់​ប្រព័ន្ធ​បណ្ដាញ​របស់ Google Plus ដែរ។ តើ​អ្នក​គិត​ថាការ​អភិវឌ្ឍ​ថ្មី​នៃ មានភាព​ប្រហាក់​ប្រហែល​ទៅ​នឹង Google Plus ដែរ​ឬទេ?

Facebook

Google Plus