អំពី Google Body

Google ជាវែបសាយយក្ស​មួយដែលធំជាង​គេ ហើយក្រៅពីនោះ វាក៏មានកម្មវិធី​ច្រើនដែរ ដុចជា Google , Google dos, Google Map និង​កម្មវិធិ​ច្រើនទៀត ក្នុងនោះក៏មានកម្មវិធីមួយទៀត​ដែល​​មានឈ្មោះថា ៖ Google Body(body browser)’ វាអនុញ្ញតិ​​អោយ​អ្នក​អាចមើល​រូបរាង​មនុស្ស​ជាលក្ខណ​ 3D  វាស្រដៀង​និង តែរូបមនុស្ស​ជា​​លក្ខណ​​​ជីវ​វិទ្យា ។ សូមចូលទៅ Google body 

លក្ខណពិសេសនៃ Body

  • ស្គាល់អំពីកាយ​វិទ្យា
  • អាចមើល​មនុស្សជាទម្រង់ 3D
  • ពង្រីក​ពង្រួម ផ្នែក​ណាមួយនៃរូបកាយវិទ្យា
  • អាចមើល ឆ្អឹង សាច់ដុំ និងធាតុផ្សេងៗទៀត