Windows 8 Keyboard Shortcuts

នៅ​ក្នុង​ 8 មានភាពខុសប្លែក​គ្នាខ្លះពី 7 ខាង​ក្រោមនេះ​យើង​បានបង្ហាញ​អំពី 8 Shortcut ដែល​អាច​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ការ​ងារ​ និង​បានរហ័ស ៖

  • WIN + Z ៖ នេះ​ជា hotkey flipsការ​កំណត់​របស់កម្មវិធី ដូចជាការកំណត់ Login សម្រាប់កម្មវិធី Tweet@rama ៖
  • Win + Spacebar ៖ ជាធម្មតា​នៅក្នុង Windows 7 អ្នក​ធ្លាប់​ប្រើ Shift+Alt តែនៅក្នុង Windows 8 គេ​បានបន្ថែម Shortcut  នេះ​មួយទៀត ដែល​ប្រើ​សម្រាប់ផ្លាសប្ដូរ​language / keyboard layout៖
  • Win + Y ៖ សម្រាប់​បង្ហាញការមើលជាមុននៃ desktop ៖
  • WIN + Q  ៖ សម្រាប់ការស្វែងរកកម្មវិធី
  • WIN + W ៖ សម្រាប់​ស្វែក​រកការកំណត់
  • WIN + F ៖ សម្រាប់ការស្វែងរកឯកសារផ្សេងៗ
  • WIN + C ៖ សម្រាប់បើក Start Menu ៖
  • WIN + I ៖ សម្រាប់ការតំណត់របស់ Start Menu
  • ក្រៅពីនេះមាន hotkeys ដែលយើងធ្លាប់​ប្រើប្រាស់កន្លងមកដូចេជា WIN+D បង្ហាញ desktop, WIN+R សម្រាប់បើក “Run”, WIN+L សម្រាប់ locks នៅដដែរ៖