របៀប​បន្ថែម Keyboard ខ្មែរយូនីកូដ​ Nida ដែល​មានស្រាប់ក្នុង​ Windows 8 កំណែ Window Developer Preview

ថ្មីៗ​អ្នក​បានអានអំពីកំណែ​ថ្មី Windows 8 ដែល​កំណែនេះ​បានដក់ តែយើង​មិន​បានបង្ហាញពីការលម្អិតទេ​នេះ​ជា​របៀប​នៃការបន្ថែម របៀប​បន្ថែម ខ្មែរយូនីកូដ​ន Nida ដែល​មានស្រាប់ក្នុង​ 8 កំណែ Window Developer Preview ៖

  • សូមចូលទៅ Start Menu ហើយវាយពាក្យ Control Panel ៖
  • បន្ទាប់មកចូលទៅ More Setting
  • បន្ទាប់មក​ រើសយកពាក្យ add a Language  ៖
  • បន្ទាប់មក រើសយក Khmer រួចចុច ដូចរូប រើសយក Khmer រូចចុចលើ add to list
  • នៅត្រង់កន្លែង​នេះ​មិនមែនជា Keyboard Unicode របស់ Nida ទេ សូមធ្វើការបន្ថែម Keyboard Nida មួយទៀតដូចរូបខាងក្រោម៖
  • នោះ​អ្នក​និង​បាន Keyboard ពីរ​សូមលុប Keyboard មួយចេញ​ដូចរូប
  • ដូនេះ​អ្នក​អាច​វាយខ្មែរយូនីកូដ ក្នុង​ Windows 8 ដោយ​មិនបាច់ដំឡើង
  • នេះជារូបដំណាង Keyboard ក្នុង Window 8