វីដេអូ​បង្រៀន៖ របៀប​បង្កើត​និមិត្ត​សញ្ញា តាម​រយៈ Photoshop – ដោយ សៀង សុខហេង

ក្នុង​​បង្រៀន​នេះ អ្នក​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ដំឡើង​ប្រភេទ​ជក់​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង របស់​អ្នក។

អ្នក​ក៏​អាច​ទាញ​យក​ឯកសារ​រូប​និមិត្ត​សញ្ញា​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​វីដេអូ​ខាង​លើ​នេះ ក្នុង​មាត្រដ្ឋាន​២០០០ភីចស៊ែល​។

[Happy Photoshop]