ពិសេស​ទៀត​ហើយ! មិនចំណាយ​ធូបមូសទៀត​ទេ

តើ​អ្ន​ក​​អង្គុយ​ប្រើ​ប្រាស់​កំព្យូទ័​រច្រើន​ម៉ោង ​បានទទួល​ការ​រំខាន​ពីមូស​ចង្រៃ​ដែលឬទេ? អ្នក​និង​ធ្លាប់​ប្រើ​ប្រាស់​ធូបមូស ឬ​ថ្នាំ​បាញ់​សម្រាប់​ដេញ​មូសចង្រៃ តែ​ពេល​នេះ​យើ​ង​ នឹង​បង្ហាញ​កម្ម​វិធីមួយ​សម្រាប់​អ្នក។ កម្ម​វិធីនេះ​បានភ្ជាប់ជាមួយសម្លេងរលក​សញ្ញារហូតដល់ 16000Hz ទៅ 20000Hz ដែល​បានឥទ្ធិពលដេញ​មុសដោ​យសម្លេង វា​ពិត​ជាពិសេសណាស់។

អ្នក​លែង​បារម្មអំពីមូស​ចង្រៃហើយ សូម​ទាញ​យក​និង​សាក​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ទាំងអស់គ្នា។

ទាញយកទីនេះ

[allmosquitos]