រូបក្រាហ្វិក រៀន​កាត់​តរូបភាព​ជាមួយ Photoshop

photoshop ជាកម្មវិធី​មួយ​ដែល​ល្បីឈ្មោះ​ខាងរចនារូបភាព​ទៅតាម​ការឆ្នៃ​ប្រឌិត ។ នេះ​ជារបៀប និងគន្លឹះទាំង ២០​ជំហាន​ដើម្បីរៀន​កាត់​តរូបភាព ! អ្នក​អាច​រៀន​កាត់​រូប​ភាព​បាន​ដោយ​ដោយ​ងាយ ៖

[deviantart]