រូប​ក្រាហ្វិក​ អំពី​Windows 8 ដំណើរ​ការ Boot លឿន​ជាង Windows 7

នេះ​ជា​រូបដែល​បានបង្ហាញ​ពី​ការ​ពី ​ 8 ដំណើរ​ការ លឿន​ជាង 7  ៖

[howtogeek]