រូប​ត្លុក៖ Windows XP ពីមុន និង​ឥឡូវ

តើ​អ្នក​ធ្លាប់​នឹក​ឆ្ងល់​ទេ​ថា តើ​រូបផ្ទៃ​ក្រោយ​ដើម​នៃ Windows XP បាន​មក​ពីណា​ដែរ?

[9GAG]