របៀប​បំលែង​ File IMG ទៅ ISO Format

ជា​ប្រភេទ File Image ដូច​ ដែរ តែភាគច្រើនប្រភេទ File នេះ​យើងមិនសូវប្រើប្រាស់ដូច File ទេ ។ ឯកសារ​ប្រភេទ Image នេះ​ត្រូវ​បានគេ​និយម​ប្រើប្រាស់​ណាស់ ព្រោះ​វាមានផល​ប្រយោជន៍​ច្រើនណាស់ ដូចជា ៖

  • អាច​ការពារ​ការនៃការ​ជ្រៀតចូលនៃពពួក​​មេរោគទាំងអាយ
  • អាចស្រួល​ចម្លង ចម្លង​បានលឿន ព្រោះ​វាជាប្រភេទកញ្ចាប់ឯកសារ
  • អាចពន្លាទៅ Drive បញ្ឆោតដូចជាប្រើកម្មវិធីមួយចំនួន Ultra ISO, Power ISO, Nero ជាដើម
ខាងក្រោមនេះ​ជាកម្មវិធ​ដែលអនុញ្ញាតិ​អោយអ្នក បំលែង​ File IMG ទៅ ISO Format៖
  • ត្រង់កន្លែង IMG File សូមចុច Open ដើម្បីរក​ទីតាំងឯកសា
  • ត្រង់កន្លែង ISO File សូមរើសទីតាំងរួច Save ដើម្បី​ដាក់កន្លែង​ផ្ទុក
  • បន្ទាប់​មកចុច Covert រួច​រង់ចាំរហូតចប់
អ្នកអាច​បំលែង File IMG យកទៅ​ប្រើប្រាស់ជា File ISO បានយ៉ាងងាយ ។