ងាយៗ! របៀបធ្វើអោយ Linux ដំឡើងតាម Flash ជាមួយ Unetbootin

ជាកម្មវិធ​ដែលដំឡើងការលើ , និង​ Mac ដែលអាចអោយ​អ្នកធ្វើ File សម្រាប់ដំឡើង ចេញពី បាន។ ​ខាងក្រោមនេះ​ជារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Unetbootin ៖

  • ត្រង់ Distribution ៖ អ្នកអាចជ្រើសរើសប្រភេទប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការណ៍ Linux និងជំនាន់របស់វា (ចំនាំ​បើសិន​អ្នក​រើស​កន្លែងនេះ​​មានន័យ​ថា​អ្នក​ទាញយក​ File Linux រូច​ហើយ​បានវាធ្វើ File នោះទៅជា File ដំឡើងតាម Flash)
  • ត្រង់ Diskimage ៖ មានន័យថាអ្នក​អាចបង្ដើត File ដំឡើងតាមរយៈ File ISO ដែលមានស្រាប់ក្នុង Computer អ្នក
បន្ទាប់មកសូមជ្រើសរើស Type ជា USB Drive ពីទីតាំងនណា រូចចុច Ok ៖
សូមរង់ចាំរហូរ​ដល់ចប់​វានិង​អោយ Restart នោះ Flash អាចដំណើរការដំឡើង Linuxបានហើយ សូមរីករាយជាមូយការដំឡើង​របស់អ្នក​
ប្រភពនិងទាញយក៖ ទីនេះ