របៀប​ចែករំលែក Wi-Fi Connection ជាមួយម៉ាស៊ីនដែលគ្មាន Wi-Fi Card [Ubunu/moonOS]

ពេលខ្លះអ្នក​ចង់​ចែក​រំលែក​ អ៊ីនធឺណិត​អោយមិត្ត​ភ័ក្រ តែមិត្តភ័កអ្នក​គ្មាន Card ដូចនេះ ព្រឹកនេះ​យើង​បានលើក​យកអត្ថ​បទមួយ ស្ដី​អំពី របៀប​ចែករំលែក Wi-Fi Connection ជាមួយម៉ាស៊ីនដែលគ្មាន Wi-Fi Card ដែលអាច​អោយ​អ្នក​អាចចែករំលែក​អ៊ីនធឺណិត​អោយមិត្តភ័ក្រ​អ្នក​បានយ៉ាងស្រួល ។ ខាងក្រោម​នេះជា​របៀប​នៃ​ការ​អនុវត្តន៍​៖

  • សូមចុចលើ connection icon នៅលើ system tray ហើយជ្រើសរើស Edit Connections (មើលរូប)

  • សូមចុច​លើ Wired tab ហើយរើសយក Auto eth0 រួចចុចប៊ូតុង Edit

ត្រង់ IPv4 Settings tab សូមជ្រើសរើស Share to other computersហើយចុច Apply (មើលរូប )

អ្នក​ពិតជាអាចចែក​រំលែកពីកំព្យូទ័រដែលមានភ្ជាប់ Wi-Fi អាចភ្ជាប់​ទៅម៉ាស៊ីន ដែលប្រើ ប្រើLAN cable បានយ៉ាង​ប្រើសើរ

[addictivetips]