តាមដានវែបសាយ​ដោយ​មិន​ប្រើ RSS ជា​មួយ​កម្មវិធី​ NotiPage

ជាធម្មតា​បើសិនអ្នកចង់តាមដាន គេហទំព័រណាមួយ​ជាប្រចាំ​អ្នកត្រុវប្រើ  សម្រាប់​​តាម​​ដាន តែ​ពេល​នេះ IT4Ug.net និង​បង្ហាញ​​កម្ម​វិធី​​មួយ​​ងាយ​ស្រួល​​ក្នុង​ការ​​តាម​ដាន វែបសាយ​ណាមួយដែលអ្នកចង់តាម​ដាន​។ វានិងផ្ដល់​ជាសម្លេងពេល​វែបសាយនោះបាន Update ថ្មីៗ ខាង​ក្រោម​នេះ​យើង​និង​បង្ហាញ​លក្ខណ​​របស់​

  • ដើម្បីបន្ថែមវែបសាយដែលអ្នកចង់តាមដាន​សូម​ចូលទៅ​ Alerts> New Alert… នោះចេញផ្ទាំងដូខាងក្រោម៖

ការកំណត់

  • ត្រង់ប្រអប់ Alert Name: សូមវាយឈ្មោះដែលអ្នក​អាច​ចំណាំ​បានអំពី​វែបសាយរបស់​អ្នកត្រុវ​តាមដាន
  • ត្រង់ប្រអប់ Monitored Webpage : សូមវាយ​អាសយ​ដ្ឋាន​វែប​ដែលអ្នក​ចង់តាមដាន
  • ត្រង់ Optional Alert ៖ ជាកន្លែងសម្រាប់​ដាក់សម្លែង​អោយសញ្ញានៅ​ពេល​​វែបសាយនោះ​ Update
  • ត្រង់​កន្លែង Optional rate ៖ សម្រាប់កំណត់​ពេល​ក្នុង​ការតាមដាន
  • បន្ទាប់មកចុចលើ ប៊ូតុង Enable រួចវា​និងចេញផ្ទាំងមួយសូមចុច​ Ok

ការកំណត់ឡើងវិញ

អ្នកអាចកំណត់ឬ ការកែប្រែត្រង់កន្លែងណាមួយគ្រាន់​តែ​ចុច​ស្ដាំ​​លើ​​ពាក្យ “​Properties of this Alert…” ដូច​មាន​បង្ហាញ​ក្នុង​រូប៖

នោះនិងចេញផ្ទាំដូខាងក្រោម រួចធ្ចើការកំណត់៖

សូមរីករាយជាមួយកម្មវិធី NotiPage ដែលងាយស្រួល​តាម​ដាន​វែប​សាយ​របស់​អ្នក​

ទាមទា៖

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ : Microsoft /Server 2003/Vista/7 (Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 required)
Processor : 400 MHz Pentium processor or equivalent (Minimum)
RAM : 512 MB (Minimum)
Hard Disk : 1 MB available space (+ a few MB for the pages cache)

ទាញយក ទីនេះ

[addictivetipstechdows]