របៀបបន្ថែម Keyboard ខ្មែរយូនីកូដក្នុង Ubuntu/ moonOS

នៅក្នុង និង បានភ្ជាប់ជាមួយខ្មែរយូនីកូដស្រាប់មកតែម្ដង ដើម្បីសរសេខ្មែរយូនីកូដបាន​យើង​គ្រាន់​តែ បន្ថែម ជាកាស្រេច ខាងក្រោមនេះ​ជារបៀប​នៃការបន្ដែម​ ខ្មែរយូនីកូដក្នុង / moonOS ៖

  • សូមចូលទៅក្នុងទីតាំង System Menu > Preference > Keyboard > Layout
  • បន្ទាប់មកចុចលើ Add រូចចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោមរួចត្រង់កន្លែង Country រើសយក Cambodia
  • ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងប្ដូរ Keyboard សរសេរខ្មែរនិងអង់គ្លេសសូមកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
  • ចូលទៅ System Menu > Preference > Keyboard > Layout សូមចុចលើប៊ូតុង Option នោះចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖
  • ត្រង់កន្លែង ” Key(s) to Change layout សូមជ្រើរើស Key បញ្ញា ឧទាហរណ៍៖ រើស​យក Alt+Shift នោះ​ពេល​យើង​ចុច​លើ Alt+Shift ​វា​និង​ដូច Keyboard ទៅ​ជា​ខ្មែរ​យូនី​កូដ ពេល​យើង​ចុច​ម្ដង​ទៀត​យើង​អាច​វាយ​អក្សរ​អង់គ្លេស
  • ដើម្បីវាយខ្មែរយូនីកូដអោយបានស្រួលល្អសួមចុច Alt+F2 នោះចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖
  • បន្ទាប់ពីចេញផ្ទាំងខាងលើរូមវាយពាក្យ im-switch នោះចេញចេញផ្ទាំងដូខាងក្រោម
  • សូមជ្រើរើសយក  Use xim (default-xim)
  • បន្ទាប់មកអ្នក Restart កំព្យូទ័ររបស់អ្នកនោះ អ្នកអាចវាយខ្មែរយូនីកូដ​បានយ៉ាងស្រួលជាមួយ Ubuntu/ moonOS