ពិសេស​ជាមួយ​ OpenWith.org អ្នក​ជំនាញបើក​​ឯកសារមិនស្គាល់

OpenWith.org ជាកម្មវិធី​ចុចស្ដាំសម្រាប់ បង្ហាញពីព័ត៌មានបានបន្ថែមលើ file extension ហើយបានភ្ជាប់ទៅកម្មវិធីទៅរកម្មវិធី​សម្រាប់បើក File extension នោះដែល​ជាកម្ម​វិធីឥត​គិតថ្លៃ ទៀតផង។ ពិតជាងាយស្រួលណាស់ សម្រាប់អ្នក​ដែលមិនសូវស្គាល់  File extension ខាងក្រោមនេះជា​លក្ខណខ្លះរបស់ កម្មវិធី OpenWith.org  ៖

បន្ទាប់ពីទាញយកសូមការដំឡើងដូចខាងក្រោម៖

សូមដំឡើងអោយចប់ដូចរូបខាងក្រោម៖

បន្ទាប់ពីអ្នកដំឡើងរួចហើយអ្នកគ្រាន់តែចុចស្ដាំលើឯកសារនោះវា​និងចេញ​ដូចផ្ទាំងខាងក្រោម៖ សូមយកពាក្យ OpenWith.org – How do I Open This?

បន្ទាប់ពីអ្នកបានរើសដូចពាក្យខាងលើ នុះវាចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម ដែលវាកំពុងដំណើរការ ស្ចែងរក​កម្មវិធីដែលអាចបើក ឯកសារបស់អ្នកបាន តែចាំថាត្រូវការ អ៊ិនធឺណិត

ខាងក្រោម​នេះ​ជាកម្មវិធី​ដែល OpenWith.Org បានស្វែងរកអោយតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត អ្នកអាចទាញយកដោយគ្រាន់ចុចលើ ពាក្យ Download

បន្ទាប់ពីអ្នកចុចលើ Download នោះវាទាញយកផ្ទាល់តែម្ម្ដងមិន​ចាប់ចាំ Link ទៅវែបសាយដើមទេ

ងាយស្រួលណាស់សម្រាប់អ្នក ងាយស្រួលក្នុងការរកម្មវិធីសម្រាប់បើក​ឯកសារ ណាមួយកម្មវិធីទាំងនោះជាកម្មវិធីឥតគិតថ្ងៃទៀត

ទាញយកទីនេះ