រូប​ក្រាហ្វិក​ព័ត៌មាន៖ Facebook កម្ពុជា

នេះ​គឺ​ជា​រូប​ក្រាហ្វិក​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ស្ថិតិ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ នៅ​ ដែល​បាន​រៀប​រៀង​ដោយ​លោក សៀង សុខ​ហេង។ ស្ថិតិ​នៅ​ក្នុង​រូប​នេះ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ការ​ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​គេហទំព័រ http://www.socialbakers.com ។

[ប្រភព​ដើម៖ Happy Photoshop]