ចម្លង ISO Image File ចូល CD/DVD និង USB Flash ជា​មួយ ISO2Disc

មាន​កម្មវិធី​ជាច្រើន​សម្រាប់ចម្លង ISO Image ចូល CD/DVD និង USB Flash ។ ដើម្បីផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុងការចម្លងឯកសារ ISO Image ចូលទៅក្នុង CD/DVD ឬក៏ USB Flash យើង​អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី ISO2Disc ។ កម្មវិធីនេះ ដំណើរការជាមួយ CD-R, DVD-R, DVD+R, CD-RW, DVD-RW, DL DVD+RW, HD DVD, Blu-ray Disc និងUSB flash drive ។ ដើម្បី​ចម្លង ISO file គ្រាន់តែចុច Browse រួចជ្រើសរើស ISO image ហើយជ្រើសរើស (CD, DVD ឬ USB Flash Drive) ពី drop-down list បន្ទាប់មកចុច Start Burn ដើម្បី​ចាប់ផ្តើមចម្លង ។
 ISO2Disc ដំណើរការជាមួយ 7/2008/Vista//2000/2003 ទំហំ 2MB សម្រាប់ដំឡើង

ទាញយកកម្មវិធីនេះ

[ប្រភពព័ត៌មាន៖ blogsdna]