ការ Copy To / Move To on ដោយគ្រាន់តែចុចស្ដាំ

​ដើម្បី​អោយងាយស្រួលក្នុង​ការចម្លង និងផ្លាស់ទីបាន​លឿន​ ខាងក្រោមជាកម្មវិធី សម្រាប់បន្ថែមដោយ​គ្រាន់​តែចុច​ស្ដាំ​ហើយ​រើស​យក to Folder។

  • បន្ទាប់ពី​ការដំឡើងរួច អ្នកអាចចុចស្ដាំ រុចចុចលើ Copy To Folder / Move To Folder ៖

  • បន្ទាបមកទៀត​ចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖

ពិតជាងាយស្រួលណាស់មិនចាំបាច់ចុចច្រើនដងទៀតទេ។
អ្នកអាចទាញយកទីនេះ