ដំឡើង Java នៅក្នុង Ubuntu 11.04

Java គឺជាភាសាកុំព្យូទ័រ (Programming Language)  ដែល​អភិវឌ្ឍន៍ដោយក្រុមហ៊ុន Sun Microsystems ហើយចាប់បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ ។ ភាសា Java អាច​ដំណើរ​ការបានគ្រប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ដូចជា Windows, Mac OS, និង ។ ភាសា Java ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍​ចេញ​ពី ភាសា C និង C++ ដែល​ផ្តោតទៅលើលក្ខណៈ Object Oriented Programming ផងដែរ។ បើ​សិន​ជា​លោកអ្នកចង់ដំឡើង Java នៅក្នុង​    11.04 នោះ ។ លោកអ្នកដំឡើងត្រូវបន្ថែម Personal Package Archives (PPA) នៅក្នុង Ubuntu 11.04 ដោយតាម Command Line ដោយដំឡើងទាំង Java Runtime Environment (JRE) និង Java Development Kit (JDK) ។

 

របៀប​ដំឡើង Java នៅក្នុង Ubuntu 11.04

១. ដំឡើង JRE
ដំបូង​បើក  Terminal

sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin

២. ដំឡើង JDK

sudo apt-get install sun-java6-jdk

[compixels]