ជួសជុល​ឯកសារ​ដែល​ខូច​ជាមួយ File Repair


File Repair គឺជា​ កម្មវិធីជាលក្ខណៈ Utility ដែលសម្រាប់ជួសជុលឯកសារដែលខូច ។ រាល់​ឯកសារដែលខូច ឬក៏ត្រូវ​បានមេរោគបំផ្លាញ​លោកអ្នក​អាច​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​នេះ​បាន ។ នៅពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​នេះ លោកអ្នកលែងបារម្ភពីឯកសារដែលខូចទៀតហើយ ។
ខាង​ក្រោម​នេះជារូបរាងនៃ File Repair

File Repair អាចជួសជុលប្រភេទ​ឯកសារ​ដូច​ខាងក្រោម៖

  • Word documents (.doc, .docx, .docm, .rtf)
  • Excel spreadsheets (.xls, .xla, .xlsx)
  • Zip or RAR archives (.zip, .rar)
  • videos (.avi, .mp4, .mov, .flv, .wmv, .asf, .mpg)
  • JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG or RAW images (.jpg, .jpeg, .gif, .tiff, .bmp, .png)
  • PDF documents (.pdf)
  • Access databases (.mdb, .mde, .accdb, .accde)
  • PowerPoint presentations (.ppt, .pps, .pptx)
  • music (.mp3, .wav)

ព័ត៌មានបន្ថែមចូលទៅកាន់ http://www.filerepair1.com/
File Repair ដំណើរការជាមួយ 7​ ដែលជាកម្មវិធីប្រភេទ freeware.
ទាញយកកម្មវិធីនេះ 
[ប្រភពដើម៖ technize]