រូបក្រាហ្វិក៖ ភាព​រីកចម្រើននៃ Text Messaging

ការផ្ញើសារ (Text Messaging) គឺជា មធ្យោបាយ​ទំនាក់ទំនងមួយ នៅក្នុងចំណោម​មធ្យោបាយ​ទំនាក់​ទំនង​ជា​ច្រើននៅក្នុងពិភពលោក ។ ការផ្ញើសារ ភាគ​ច្រើនប្រើប្រាស់ក្នុងទូរស័ព្ទ ។
ខាងក្រោមនេះគឺជា ភាពរីកចម្រើននៃ Text Messaging

[ប្រភពព័ត៌មាន៖ mashable]