គ្រប់គ្រង iPod ជាមួយ​ YamiPod


លោក​អ្នក​ពិត​ជាស្គាល់​នូវ​ឧបករណ៍ចាក់ចម្រៀង​ដែលមាន​រូបរាងតូចគឺ ជា​ឧបករណ៍ចាក់​ចម្រៀងចល័តដែលមានរាងតូចស្អាត ដែលបង្កើត​ឡើងក្រុមហ៊ុន Apple ។ បើសិនជា​លោក​អ្នក​ចង់គ្រប់គ្រង លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី YamiPod
YamiPod គឺជាកម្មវិធី​ផ្តល់​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃដែល​ប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រង iPod នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Mac OSX, និង ។ វា​ដំណើរការដោយផ្ទាល់ពី iPod ដោយពុំចាំចាំបាច់ធ្វើការដំឡើង​។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ http://www.yamipod.com