រូបក្រាហ្វិក៖ ប្រវត្តិរបស់បណ្តាញសង្គម

បណ្តាញសង្គម គឺជា ការ​ប្រា​ស្រ័យ​ទាក់​ទង​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ជុំវិញ​ពិភព​លោក ។ ខាងក្រោមនេះជា៖ ប្រវត្តិរបស់បណ្តាញសង្គម
[nwlinux]